Локомотиви и вагони

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

525070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Локомотиви и вагони

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5250701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Локомотиви и вагони – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на ремонти, възстановяване и сглобяване на детайли, монтажни единици и агрегати от локомотива, и извършване на следремонтни изитвания

Основни дейности – Техникът по железопътна техника може да ремонтира и поддържа машините, апаратите, уредите и съоръженията в железопътната техника. Той знае и прилагаосновни технологични операции за изработване на детайли за железопътната техника. Организира дейностите по демонтаж и монтаж на възли и агрегати, отстраняване на повреди и откриване на причините за настъпването им. Разчита чертежи и електрически схеми, извършва следремонтни изпитания на железопътна техника, осигурявайки й дългосрочна и безотказна работа. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. В своята работа техникът използва приложен софтуер, стандарти, справочна и каталожна литература.

Отговорности и задължения – Техникът по железопътна техника поема отговорности за безаварийната работа на машини, апарати и съоръжения, както и за качеството на извършване на ремонтните операции. Упражнява контрол върху ефективното използване на материали и резервни части. Оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той контролира технологичната последователност при диагностиката. Оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. В задълженията и отговорностите на техника се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването. Отговаря за собствената си безопасност и тази на членовете на екипа.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности, контролни функции и отговорности.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в областта на транспортната техника.

Възможности за допълнителни придобивки  – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова транспортна техника и ползването на специализирани програмни продукти, ползване на чужди езици. Трудности: висока отговорност за живата и здравето на работници по ремонтни дейности и на пътници; Работната среда е с повишен шум и запрашеност, повишена концентрация на изпарения на гориво-смазочни материали и изгорели газове и др.; продължително физическо натоварване. Техникът по ж.п техника трябва да отговаря на условията на специална наредба за медицинските и психологически изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари.

Ресурси, с които трябва да се работи – машиностроителни материали, горива, резервни части, техническо оборудване за измерване на величини, за изследване работата на машини, апарати и съоръжения, работно облекло, лични и колективни предпазни средства, компютър, работна документация, нормативни документи.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, гаражи, сервизи, работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат:

  •  Техник-механик, железопътна техника
  •  Техник-механик, железопътен транспорт
  •  Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
  •  Шлосер
  •  Шлосер-монтьор

Възможности за кариерно развитие – Техникът по жп техника може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование те могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на ж. п техника; за работа със софтуерни продукти; знания и умения за работа с контролноизмерителна техника и регулировъчна апаратура; да познава нормативната уредба за превоз на пътници и товари и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Подвижен железопътен състав, Подемно-транспортна техника, Технология за поддържане на железопътния път, Нормативи за железопътния транспорт и др.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]