Лозаровинарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ЛОЗАРОВИНАР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621090

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Лозаровинарство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210901

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лозаровинарство – втора степен на професионална квалификация. Обучаваните в специалност „Лозаровинарство“ изучават новите агротехнологии за отглеждане на лозови насаждения и се запознават със състава и обработката на вината, както и с основните технологични операции при производството на вино и високоалкохолни напитки.
Основни дейности – Лозаровинарят произвежда сертифициран лозов посадъчен материал, създава нови лозови насаждения, отглежда млади и плододаващи лозови насаждения. Той работи с машини в лозарството, подготвя винарски изби и съдове, приема и окачествява грозде. Работи с машини и съоръжения във винопроизводството, извършва първична обработка на грозде, получава, обработва и стабилизира различни видове вина.
Отговорности и задължения – Лозаро-винарят трябва да познава и спазва изискванията на стандартите за производство на екологично чиста продукция.
Възможно работно време – Част от работното време на лозаро-винаря е денонощно дежурство.
Възможни контакти – Вътрешните контакти са с технолога, началника на смяната, бригадира, техници, механици, временно наети работници, собственици и председатели на кооперации и сдружения или мениджъри на фирми, агрономи, механици, счетоводители и други. Външните контакти са с търговски и маркетингови специалисти, с представители на финансово-кредитни институции, научни институти, борси и др.
Полезна информация – Лозаровинарят трябва да описва и разпознава сортове грозде, да познава различните технологии за преработка на грозде и производство на вино, и др.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост при производството на алкохолни и безалкохолни напитки.
Възможности за допълнителни придобивки – Има възможност за започване на собствен бизнес.
Трудности и предизвикателства в тази професия – През по-голямата част от времето лозарят работи на открито, на полето в лозовите насаждения от ранна пролет до късна есен. Работното място е в закрити помещения. Част от работното време е денонощно дежурство, при сулфатиране на виното, като задължително се работи с лични предпазни средства и сулфитометър.
Полезна информацияhttp://bulgariandrinks.com/

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Растениевъдство и животновъдство.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Лозаровинарят може да се реализира в отрасъл земеделие (селско стопанство). Професията се упражнява в частни земеделски стопанства, кооперации, сдружения и фирми, специализирани в производство на грозде и вино.
Длъжности, които могат да се заемат:

  • Фермер, отглеждащ лозя
  • Лозар
  • Работник, производство на вино

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Лозаро-винар”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации http://www.bulgarianwines.org/ – Национална лозаровинарска камара:

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Професията изисква сръчност, развити обонятелни и вкусови усещания, готовност да се изпълняват рутинни и циклично (сезонно) повтарящи се дейности, както и физическа издръжливост на ходене и навеждане.
Необходими знания и умения – Лозаровинарят трябва да проявява наблюдателност за идентифициране и различаване на признаците на заболяванията по лозята, да умее да извършва основни техонологични операции по отглеждането на лозите, да работи с машини, да умее да окачествява грозде и др.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение
Учебни предмети, които се изучават – Земеделие с почвознание, Лозарство, Машини в лозарството, Растителна защита и агрохимия, Технология на винопроизводството, Машини във винопроизводството, Микробиология и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]