Механизация на селското стопанство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Механизация на селското стопанство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210801

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Механизация на селското стопанство – втора степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с диагностика, ремонт и експлоатация на трактори и автомобили, селскостопански машини и земеделска техника.
Основни дейности – Монтьорът на селскостопанска техника демонтира и монтира детайли, възли и агрегати на системите и механизмите на тракторите, автомобилите и другите селскостопански машини, извършва диагностика и ремонт на земеделската техника.
Отговорности и задължения – Монтьорът на селскостопанска техника демонтира и монтира основни работни и спомагателни органи, възли, механизми и агрегати на селскостопанските машини, извършва агропроизводствена характеристика на почвата и на различните видове земеделски култури.
Възможно работно време – Обикновено работното време е нормирано, като е възможно оставане след края на работния ден по време на активния сезон.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Монтьорът на селскостопанска техника трябва да спазва изискванията за техника на безопасност, хигиена и охрана на труда, противопожарна и аварийна безопасност и безопасност при управление на моторното превозно средство.
Полезна информация – Линк към „Портал за селскостопанска техника“: http://tractor.bg/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Монтьорът на селскостопанска техника може да работи във ферми и други учреждения в сферата на земеделието и селското стопанство.
Възможности за допълнителни придобивки – Обучаваният по професията „Монтьор на селскостопанска техника“ – втора степен на професионална квалификация може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ и „В“.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Монтьорът работи на открито на полето, в селскостопанския двор, и на закрито в селскостопански помещения – ремонтни бази, животновъдни ферми и офиси. Носи работно облекло и обувки, понякога използва ръкавици. Работи при различни атмосферни условия, понякога работи в помещения със специфична миризма.
Възможни контакти – В работата си монтьорът комуникира със селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици и други.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Монтьорът на селскостопанска техника работи в сферата на земеделието и селското стопанство.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – В собствена ферма, земеделски участък, кооперация, сдружение, държавен земеделски участък и др.
Длъжности, които могат да се заемат:

  • Механик, земеделски машини
  • Монтьор, верижни и колесни машини
  • Монтьор, земеделски машини

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Монтьор на селскостопанска техника“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации http:// www.azpb.org/ – Асоциация на земеделските производители

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Необходимите качества за упражняване на професията са сръчност и техническо мислене, способност за концентрация по време на работа, бързи преценки, способност за усвояване на нови знания и др.
Необходими знания и умения – Монтьорът на селскостопанска техника трябва да разпознава, разчита и използва конструктивна и технологична документация; да познава устройството на системите и механизмите на селскостопанската техника; да умее да извършва техническо обслужване на земеделска техника.
Изисквана степен на образование/ квалификация – Входящото минимално образователно равнище е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Технология на металите, Техническа механика, Електротехника, Хидравлика, Растениевъдство, Животновъдство, Експлоатация на земеделска техника, Диагностика и ремонт и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]