Мехатроника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МЕХАТРОНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521140

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Мехатроника

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5211401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Мехатроника – трета степен на професионална квалификация. В учебното съдържание по професията „Мехатроника” са обхванати широк кръг от знания, умения и компетентности, необходими за изпълнение на основните трудови дейности по професията като изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно хидравлично, пневматично и електрическо оборудване. Специалистът по мехатроника разчита проекти и работни чертежи, изчислява и оразмерява елементи и съоръжения, прави скици и схеми. В своята работа той спазва инструкциите в регулативните норми, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Основни дейности – Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Мехатроника” участва в демонтирането, ремонта и монтирането на мехатроннотехническо оборудване. Извършва профилактика на мехатронното оборудване, изработва специфични детайли и възли. Той извършва измервания на механични, електрически и неелектрически величини. Взема решения относно функционирането на съоръженията и оборудването, извършва хидравлични, пневматични и електропневматични дейности. Прилага методите за изработване и техническо поддържане на автоматизираните машини и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Умее да ръководи екип, поставя и разпределя задачи и контролира изпълнението им, консултира клиенти.

Отговорности и задължения – Специалистът по мехатроника отговаря за спазването на технологичната последователност на операциите по време на работа с електротехнически съоръжения, за измерване, контрол и качеството на извършваните операции, за правилното експлоатиране на различни видове мехатронна техника – хидравлично, пневматично и електропневматично оборудване. Той оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии.

Възможно работно време – Нормирано работно време. 8-часов работен ден.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на техниката. www.ngobg.info/bg/…/otcheten_doklad_sai_2012.doc – Съюз по автоматика и информатика .

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Експлоатиране, поддържане и ремонт на различни видове мехатронна техника.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нови методи и подходи за поддържане и ремонт на мехатронна техника, профилактика на оборудването, отстраняване на възникнали аварии. Ползването на чужди езици е предимство. Работата е свързана с продължително статично положение, с напрягане на зрението.

Ресурси, с които трябва да се работи – Хидравлично, пневматично и електрическо оборудване. Измервателни уреди и апаратура, инструменти за механични операции при производство, ремонт и контрол на възли и детайли.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Мехатроника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Предприятия, сервизи, цехове, работещи с мехатрнонно оборудване.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, мехатроник
  • Техник, механик и др.

Възможности за кариерно развитие – Специалистът по мехатроника може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили трета степен на квалификация по професията „Мехатроника”, могат да се обучават за придобиване на професионална квалификация по друга професия от областта на машиностроенето, металообработването и металургията. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки

www.bcee-bg.org/ – Българска асоциация на електротехниката и електрониката.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Технически усет, съобразителност, логическо мислене, точност и прецизност в работата, сръчност и др.

Необходими знания и умения – Знания за техническо обслужване, диагностика и ремонт на мехатронна техника. Знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура. Умения за работа в екип, за вземане на решение и поемане на отговорност.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Чужд език по професията, Хидравлика и пневматика, Електротехника и електроника, Мехатроника, Компютърни системи, Диагностика и контрол на мехатронните системи, Автоматизация на производството, Компютърна периферия, Хидравлика и пневматика, Типови технологични процеси, Измервателна лаборатория и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]