Металорежещи машини

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МАШИНЕН ОПЕРАТОР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Металорежещи машини

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5210301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Металорежещи машини – втора степен на професионална квалификация .

Основни дейности – Машинният оператор изпълнява дейности, свързани с експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Той разчита работни чертежи на детайли, ползва технологична документация, съставя несложен технологичен режим. Подбира и подготвя за работа режещи и измервателни инструменти, настройва металорежещи машини. Изпълнява ръчно и машинно основни видове машиностроителни операции. Измерва и контролира точността на изработените повърхнини. Извършва операции за пластична деформация, термична и други видове обработка на материалите. Разчита техническата документация за заваряване. Регулира, настройва и наблюдава машината или заваръчното съоръжение. Спазва изискванията за качество и безопасна работа.

Отговорности и задължения – Машинният оператор поема отговорности за правилното използване на инструменти, материали и резервни части. Осигурява качествено извършване на различни видове обработка на материалите. Оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Отговоря за спазването на стандарти, вътрешни и външни критерии в процеса на изпълнение на производствените дейности.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – В областта на машиностроенето страната разполага със сравнително добра инфраструктура и висококвалифицирана работна сила. Очаква се подобряване жизнеспособността и конкурентността на машиностроителните предприятия. Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности. [email protected]/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В заводи за металорежещи машини, в производствени предприятия от машиностроителната индустрия.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова техника в посочените производствени сектори, с ползването на специализирани програмни продукти и на чужди езици. Трудностите се свързват с условията на работа – повишено ниво на шума, продължително физическо натоварване и др. Машинните оператори управляват и контролират промишлени машини на място или от непосредствена близост, или монтират изделия според строги спецификации и процедури.

Ресурси, с които трябва да се работи – Машини, механични инсталации и съоръжения, съобразно вида на промишленото производство. Режещи и измервателни инструменти. Приложен софтуер, стандарти, инструкции и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Машиностроене, металообработване, металургия и др.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Предприятия, цехове, сервизи, работни площадки и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Машинен оператор, метални изделия
  • Оператор, преса за метал
  • Оператор, гилотина за разкрояване (метал)
  • Оператор, режещи инструменти
  • Стругар
  • Фрезист
  • Шлайфист и др.

Възможности за кариерно развитие – Машинният оператор може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.

Необходими знания и умения: Знания относно общото устройство и действие на видовете металорежещи машини, тяхното управление и техническо обслужване, за основните свойства на конструкционните материали, технологията на изработване на основните групи детайли и др. Работата изисква главно опит и познаване на промишлените машини и съоръжения, които се управляват и контролират. Често е нужна способност за справяне с пакет от машинни операции и за адаптиране на новости в техниката и технологията.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. След приключване на обучението се придобива средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнескомуникации, Чужд език по професията, Техническа механика, Металорежещи машини и инструменти, Приложни програмни продукти, Технология на машиностроенето, Експлоатация и настройка на металорежещи машини, Сглобяване и ремонт на съединения, Електротехника и електроника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]