Металургия на черните метали

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-МЕТАЛУРГ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Металургия на черните метали

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5210701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Металургия на черните метали – трета степен на професионална квалификация. Осигуряване, провеждане и контрол на технологичните процеси в металургията на черните метали.

Основни дейности – Техникът-металург изпълнява дейности, свързани с осигуряване, провеждане и контрол на технологичните процеси в металургичното производство, с контрол при оценяване на основните видове формовъчни материали и смеси, използвани в леярството при изработване на леярски форми, с прилагане на технологиите за изработване на пясъчни форми, специалните методи за леене и др. Той разчита схеми, чертежи и прилага своите знания за ролята им в технологичния процес – металургия на черните и цветни метали. Определя вида и качеството на суровините и готовата продукция чрез анализи и изпитания. Техникът– металург използва съвременни софтуерни продукти, предприема своевременни мерки при отклонение от нормите. Контролира технологичната последователност при производствените дейности.

Отговорности и задължения – Техникът-металург поема отговорности за провеждане и контрол на технологичните процеси, за металургични оценки за суровините, рационално използване на материалите, енергия и труд, произвеждане на продукция с високо качество. Оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. Организира работата на екипа, с който работи.

Възможно работно време – Нормирано работно време.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от спецификата на металургичното производство.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Металургични производства.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с комплексно използване на суровините, без отпадъчни технологии, икономия на суровини и енергия, оптимизация и електронизация на металургичните процеси.

Ресурси, с които трябва да се работи – различни видове суровини и материали за металургичното производство; машини, системи за управление, приложен софтуер, стандарти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Металургия на черни и цветни метали.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Предприятия от металургичното производство.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник- металург

Възможности за кариерно развитие – Техникът-металург може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзкиhttp://www.bcm-bg.com/ – Българска асоциация на металургичната индустрия.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, умения за вземане на решения, контрол и оценка.

Необходими знания и умения – Знания за характеристиките на металургичните процеси, за физико-химичните, механичните и технологични процеси, характеризиращи производството на черни и цветни метали, за технологичното оборудване и неговото правилно използване.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Видове предмети, които се изучават – Икономика, Чужд език по професията, Техническа механика, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството, Металургични процеси, Металургични пещи, Металознание и термична обработка, Благородни и редки метали, Металургия на тежки и леки метали, Обща металургия, Технология на металолеенето, Металургия и термична обработка на металите и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]