Музикално оформление

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

213080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Музикално оформление

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2130801

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Музикално оформление – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с озвучаване на филмови и телевизионни творби и кадри, и работа със звукозаписна техника.

Основни дейности – Участва в изработването на общата звукова партитура на визуалното произведение съвместно със звукорежисьора и според изискванията на режисьора. Умее до голяма степен да обогатява и/или допълва звуково визията на аудио-визуалния формат, а също така и да подчертава чрез средствата на музикалните акценти важните драматургични моменти в една творба.

Отговорности и задължения – Музикалният оформител организира озвучаването на филмови и телевизионни кадри, като ползва специфичните изразни средства на звукозаписа. Извършва презаписи на откъси от музикални произведения и ефекти на носители, които технологично са подходящи за озвучаване (магнитна лента, CD и др.). За целите на филмопроизводството при снимане на филмова лента музикалният оформител прехвърля в магнитна копирна избрания музикален материал и несинхронните ефекти, ползва мувиола самостоятелно или с помощта на монтажист за монтиране по картина на музиката и ефектите на филма. В зависимост от сложността на оформлението, което има да извърши, музикалният оформител подготвя музиката за озвучаване в звукова кабина, в която има звукосмесителен пулт, или в звукозаписно студио с няколко записващи и възпроизвеждащи звукови магнетофона.

Възможно работно време – в зависимост от спецификата на работата – може да бъде както с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда, така и до късно вечер в празничните и почивните дни.

Възможни контакти – С главен музикален оформител, режисьор, звукорежисьор и др.

Полезна информация – Преди да подбере музикалните фрагменти и ефекти, с които ще озвучи аудио-визуалното произведение, музикалният оформител се запознава с драматургичния материал, сценария, темата на предаването, режисьорската идея и концепция и се консултира с главния музикален оформител (ако има такъв), за да може да подбере най-подходящите откъси и ефекти, като стил, темпоритъм, времетраене, тембърова и друга характеристика.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Кино, радио и телевизия.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Музикалният оформител познава и използва в работата си специална терминология.

Ресурси, с които трябва да се работи – Звукозаписен пулт, звукозаписна и звуковъзпроизвеждаща техника, звукови колони, микрофони, компютри със специализирани хардуер и софтуер.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

Организации/ институции, в които може да се търси реализация – Национални и местни ефирни и кабелни електронни медии, както и в киностудии.

Длъжности, които могат да се заемат: • Музикален оформител • Музикален редактор • Стажант-музикален редактор • Звукооператор, смесител на звукове • Звукотехник • Оператор, аудиосъоръжения • Оператор, записващи устройства • Оператор, микрофон • Оператор, студийно устройство Техник, звукови ефекти • Техник, звук-студио • Техник, звук-тест и др.

 • Музикален оформител
 • Музикален редактор
 • Стажант-музикален редактор
 • Звукооператор, смесител на звукове
 • Звукотехник
 • Оператор, аудиосъоръжения
 • Оператор, записващи устройства
 • Оператор, микрофон
 • Оператор, студийно устройство Техник, звукови ефекти
 • Техник, звук-студио
 • Техник, звук-тест и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Музикален оформител”, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си в специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование;

Професионални сдружения и организации – Съюз на музикалните и танцови дейци – http://www.ubmd.org

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешното упражняване на професията си музикалният оформител трябва да има музикална култура, технически усет, да умее да работи в екип, да се съобразява с указанията на режисьора и главния музикален оформител, да умее да убеждава и да комуникира.

Необходими знания и умения – Музикалният оформител трябва да умее да работи със специфични софтуерни програми за обработване на звук, да познава видовете звукозаписна техника и оборудване и да спазва правилата при работа с тях, да познава произведения от различни стилове и жанрове музика – класическа, поп и джаз, народна, филмова и др., да прехвърля на магнитна копирна избрания музикален материал и несинхронни ефекти. Също така, трябва да умее да работи в звукова кабина и със звукозаписен пулт.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училища по изкуствата и центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – История на изкуството, Солфеж, История на музиката, Музикални стилове, Озвучаване, Софтуерни програми за обработване на звук, Звукозаписна и звуковъзпроизвеждаща техника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]