Обущарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОБУЩАР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542120

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Обущарство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5421201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обущарство – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на нови технологии в обувното производство, нови материали с различни експлоатационни качества за изработване на удобни и красиви обувни изделия.

Основни дейности – Обущарят подбира основни и помощни материали, според предназначението на обувните изделия. Той обслужва основни видове машини и съоръжения. Знае и прилага условията за безопасна работа с машините. Извършва основни ръчни операции и допълнителни операции по лицевата и ходилната част на обувката. Извършва шевове, комплектоване на детайли. В работата си обущарят използва основи и помощни материали – меки и твърди кожи, заменители на кожа, както и спомагателни материали – конци, гвоздеи, лепила и обков, политура, восъци, бои и др.

 Отговорности и задължения – Трудовите си задачи обущарят изпълнява при спазване на изискванията за сглобяване на изделието, подготовката му в готов вид и предоставянето му на клиента. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Той може да работи самостоятелно или в екип. В екипната работа изпълнява задачите, поставени от технолога или моделиера, като поема отговорност за качеството на своята работа. В неговите отговорности се включва спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 Възможно работно време – на трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – кожи от естествен и изкуствен произход, машини, ръчни инструменти и др. Работата е свързана с изпълняване на частни поръчки на клиенти, поправки на обувки, чанти и др. Работи се в седящо положение.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – упражняването на професията може да става в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите пред тези, които ще изберат професията на обущаря, се свързват с усвояване на нови технологии, използването на нови материали и постигане на по-високо качество на изделията. Работата в ателиета за услуги се свързва с култура на обслужването, коректност и качество. Спецификата на професията изисква работа с машини, спомагателни материали, лепила, омекотители, почистващи препарати, ръчни инструменти и др. Работи се в седящо положение.

Ресурси, с които трябва да се работи – машини, конци, ръчни инструменти, допълнителни материали – лепила, омекотители, бои и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Кожено-галантерийно производство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Шивач, обувки
  • Апретурист, обувки
  • Кзрояч, обувни изделия
  • Лакировач, обувни изделия
  • Монтьор, обувки
  • Обущар и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Обущар“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение.

Полезни връзки – Браншови съюз на кожаро-кожухарската, обувна и галантерийна промишленост: www.leather-shoes.org

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – прецизност, търпение, лична отговорност, умение за общуване с клиенти, терминологично правилно изразяване и др.

Необходими знания и умения – Професията предполага умение за изработване и ремонт на обувки; познаване на материалите и начини за поддържане и подобряване на качеството им.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални училища, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Техническо чертане, Материалознание, Технология на обувното производство, Машини и съоръжения в обувното производство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]