Обувно и кожено-галантерийно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК В ОБУВНО И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542100

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Обувно и кожено-галантерийно производство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5421001

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обувно и кожено-галантерийно производство – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с извършване на практически дейности по подготовка на материалите и изработване на изделията.

Основни дейности – Работникът в обувно и кожено галантерийно производство извършва товаро-разтоварни дейности на основни и спомагателни материали. Познава и сортира основни материали и зарежда кроялен участък. В работата си подготвя кожени материали за производство на обувни изделия, полимерни материали, тъкани, картони, свързващи и дообработващи материали. Работникът знае техните физико-механични характеристики и начините за прилагането им в технологичния процес. Комплектова и сортира скроени детайли и полуфабрикати по участъци и работни места. Подготвя изделията за крайния потребител.

Отговорности и задължения – Работникът изпълнява производствени задачи, определени от оператора, от техника или моделиера в производството. Той поддържа ред и чистота на работното си място и спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Отговаря за качеството на своята работа и тази на екипа, в който работи. Работникът познава организацията във фирмата и правомощията на длъжностните лица в нея. Спазва изискванията за опазване на околната среда.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време
може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и
гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – кожи от различен произход и с различни физико-механични характеристики; машини, ръчни инструменти, спомагателни материали. Работата съчетава в себе си оригиналност на моделите и различни технологични решения при изработването на детайлите. Работи се в стоящо положение.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателствата се свързват с усвояване на променящите се техника и технологии, с изискванията на работодателите към качеството на продукцията. Перспективите пред всеки работник са възможностите, които той има, за продължаване на своето обучение и квалификация. Трудности: седящото положение.

Ресурси, с които трябва да се работи – машини, кожи, конци, модели, ръчни инструменти, лепила, почистващи препарати и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – в областта на обувната и кожено галантерийната промишленост, в производство и поправки на изделия.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

 Длъжности, които могат да се заемат:

  • Апретурист, кожи
  • Бояджия, кожи
  • Кожар
  • Кожар, манипулант
  • Апретурист, обувки
  • Конфекционер, обувки (ръчно)
  • Крояч, обувни изделия
  • Лакировач, обувни изделия и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в обувно и кожено-галантерийно производство“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.

Полезни връзки – Браншови съюз на кожаро-кожухарската, обувна и галантерийна промишленост: www.leather-shoes.org

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – спазване на трудовата и технологична дисциплина, чувство на отговорност при изпълнение на задълженията си, търпение, издръжливост при изпълнение на еднообразни, рутинни дейности и др.

Необходими знания и умения – умения за изработване на обувни и кожено-галантерийни изделия; скрояване на детайли и тяхното изработване; познаване на материалите – видове кожи и техните свойства.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

 Къде може да се усвои – в професионални училища, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Техническо чертане, Материалознание, Шевни машини и съоръжения, Технология на обувна и кожено-галантерийна промишленост и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]