Очна оптика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Техник по очна оптика

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

725010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Очна оптика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7250101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

2500

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

1800

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Очна оптика – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с провеждане на здравни консултации по проблемите на зрението; предприемане на мерки за корекция на зрението, предписани от лекар; изработка и продажба на очила и материали за очна оптика и други.

Основни дейности – Дейността на техника по очна оптика включва разчитането и пресмятането на рецепти за корекции на зрението; консултиране на клиента и подбиране на рамка за очила, вида корекционни лещи за очила; консултиране на клиента за подбиране, закупуване, употреба и поддържане на контактни лещи; монтиране на лещи за очила в рамки; изработване на меки и твърди контактни лещи в лаборатории за контактни лещи, ремонт на очила и др.

Отговорности и задължения – Техникът по очна оптика трябва да контролира параметрите на изработените очила. Той извършва фирмена отчетна дейност и изготвя работни поръчки.

Възможно работно време – Възможното работно време е с нормална продължителност или според изискванията на работодателя за осигуряване на двусменен режим на работа.

Възможни контакти – С колеги от други оптични звена, с дистрибутори и производители на лещи, рамки за очила, с очни лекари, с клиенти и др.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Техникът по очна оптика може да намери работа в оптични магазини и работилници. Той може да бъде и дистрибутор. Възможно е да започне собствен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Очният оптик е посредник между очния лекар и клиента, което определя изискванията за висока степен на отговорност и прецизност в работата.

Ресурси, с които трябва да се работи – Очният оптик използва разнообразни предмети на труда: рамки, заготовки от различни материали (стъкло, пластмаса, метали), почистващи и смазващи вещества, разтворители, абразивни материали, смоли, припои, винтчета, нитове, шарнири и др. Най-използваните машини са шлифовъчни, полировъчни, бормашини, копирмашини и др. Основни инструменти и уреди на очния оптик са: диоптромер, пупилометър, очна линия, лупи, менгеме, клещи, шаблони, дискове, ножици, брокли, отвертки, уреди за почистване на очила, шлифовъчни дискове и др. Очният оптик си служи и с контролни и измервателни уреди: шублер, микрометър, сферометър, ъгломер и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Медицинска диагностика и лечебни технологии.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Техникът по очна оптика може да се реализира в оптични магазини и работилници, както и като дистрибутор на очила и аксесоари към тях.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, оптик
  • Техник-механик, очна оптика

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по очна оптика“, могат да повишават получената професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации:

http://www.naboo.bg/ – Асоциация на българските оптометристи и оптици:

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Кандидатът за обучение трябва да е физически и психически здрав, годен да упражнява професията, с нормален слух, зрение и цветоусещане, което се удостоверява с медицинско свидетелство, да проявява отговорност и дисциплинираност, съобразителност и логическо мислене и др.

Необходими знания и умения – Техникът по очна оптика трябва да познава програмни продукти, свързани с професионалната дейност; да умее да спазва нормативни изисквания и документи; да умее да консултира клиента и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Елементи на фината механика, Електронни схеми и устройства, Очна оптика, Оптика и оптични уреди, Оптични материали, Физиологична оптика, Рефракциониране и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]