Организация на дейностите в места за настаняване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Хотелиер

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

811010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Организация на дейностите в места за настаняване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8110103

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Организация на дейностите в места за настаняване – втора степен на квалификация. Овладяват се основните изисквания при обслужване местата за настаняване.

Основни дейности – Хотелиерът организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите. Контролира състоянието на стаите за гости, на общите помещения, тяхната чистота и изрядност. Води счетоводната отчетност и имуществената отговорност. Следи за изпълнението на задачите от персонала.

Отговорности и задължения – Хотелиерът следи за спазването на всички нормативни изисквания, качеството на предлагане, трудовата дисциплина, спазването на изискванията за безопасност и т. н. Той осигурява развитието на кадрите или запознаването на новоназначените служители с длъжностните характеристики, с правилника за вътрешния трудов ред и други документи.

Възможно работно време – Нормирано работно време.

Възможни контакти – При изпълнение на своите задължения хотелиерът поддържа вътрешни контакти със заместниците си и част от персонала. Външни контакти се поддържат с туристически агенции за резервация и насочване на клиенти, с рекламни и маркетингови агенции, с доставчици на хотелско и канцеларско оборудване и др.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Възможностите за работа са в сферата на обслужването, във вътрешния и международен туризъм. Хотелиерът може да стопанисва хотел, мотел, пансион, къмпинг.

Възможности за допълнителни придобивки – Препоръчително е на всеки 3 години да се преминава курс за усъвършенстване на професионалната квалификация за обогатяване на ключови компетенции като работа в екип, бизнес комуникация и т.н.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Професията изисква владеене на чужди езици и познаване на националните особености и специфика на обслужване на чуждестранни гости.

Полезна информация: http://aurh.ovo.bg/ ‐ Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Хотелиерство и ресторантьорство.

Организации/институции, в които може да се реализира – Съществуват възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри в малки и средни хотели, семейни хотели, къмпинги с една и две звезди и др.

Длъжности, които могат да се заемат :

 • Гостилничар
 • Съдържател на ресторант
 • Управител на заведение за обществено хранене
 • Управител на къмпинг
 • Управител, къща за гости
 • Управител, мотел
 • Управител, павилион
 • Управител, пансион
 • Управител, ресторант
 • Управител, ресторант на самообслужване
 • Управител, сладкарница/кафене
 • Управител, снек‐бар
 • Управител, хотел
 • Администратор, хотел
 • Ръководител, отдел в ресторант
 • Ръководител, отдел в хотел

Възможности за кариерно развитие – Придобилите професионална квалификация по професията имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции. Придобилите втора степен на професионална квалификация могат да продължат обучението си по специалностите с трета степен и четвърта степен на професионална квалификация. След завършено средно образование могат да продължат обучението си за придобиване на образователно‐квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзкиhttp://www.bhra‐bg.org/ ‐ Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Хотелиерът трябва да проявява отговорност, комуникативност, мобилност, оперативност, трудова дисциплина, позитивно отношение към околната среда, дискретност, лоялност и др.

Необходими знания и умения – Хотелиерът трябва да може да работи с компютърни системи; да е запознат със стандарта на обслужване; да прилага системите за организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол, да притежава умения за работа в екип. За реализация в професията се изисква осъществяване на делови връзки с чужди и наши организации и фирми.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: за втора степен ‐ завършени VII клас или основно образование; за трета степен – завършени VII клас или основно образование; за четвърта степен – завършено средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, центрове за професионално обучение (втора и трета степени на професионална квалификация), професионални колежи (четвърта степен на професионална квалификация).

Учебни предмети, които се изучават – Чужди езици, Екология в туризма, Счетоводство и отчетност в туризма, Технология на хотелиерското обслужване, Професионална етика и туристическо поведение, Маркетинг в туризма, Мениджмънт в туризма, Охранителни мерки и безопасност и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по теория и по практика на професията. http://www.mon.bg/‐ Национални изпитни програми.

Линкове към полезна информация:

http://www.mon.bg/ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на частните професионални колежи в средното образование

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]