Организация на весели обредно-ритуални дейности

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Организатор на обредно-ритуални дейности

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

814030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Организация на весели обредно-ритуални дейности

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8140301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Организация на весели обредно-ритуални дейности – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с усвояване на методи, използвани в процеса на организация на ритуални дейности по повод на радостни събития (сватба, кръщене и др.).

Основни дейности – Организаторът на весели обредно–ритуални дейности консултира клиента, планира бюджета, организира и координира лицата и услугите, свързани с подготовката и протичането на конкретното събитие. Организаторът на траурни обредно– ритуални дейности поема грижите по необходимата организация на погребалната церемония, често оказва психологическа помощ и подкрепа.

Отговорности и задължения – Организаторът на весели обредно–ритуални дейности разговаря с булката и младоженеца, за да разбере тяхното виждане за сватбата. Предлага достатъчно информация за различните услуги, поддържа непрекъснат контакт както с младоженците, така и с доставчиците в продължение на цялата сватбена подготовка и проверява поръчаните услуги. Организаторът на траурни обредно-ритуални дейности се договаря с роднина или семейството на покойника за това как трябва да протече церемонията. Уточняват се детайли като аранжировка с цветя, мястото на церемонията и деня и часа за погребение.

Възможни контакти – С клиенти, доставчици на различни услуги и продукти.

Възможно работно време – Ненормирано, като често се налага да се работи в почивни дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Организаторът на весели обредно-ритуални дейности е длъжен да познава различните сватбени церемонии в зависимост от изповядваните религии и да спазва сватбения етикет при организацията на събитието. Организаторът на траурни обредно-ритуални дейности трябва да е детайлно осведомен за традициите, обичаите, обредите, работата в гробищата, крематориума, моргата и необходимите за погребението принадлежности.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Организаторът на обредно–ритуални дейности може да упражнява професията си в сватбени агенции, фирми, занимаващи се с организация на тържества или други събития, в траурни агенции и погребални бюра.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Трудност, свързана с практикуването на професията, е ненормираното работно време. В работата си траурните агенти срещат трудности, породени от силното емоционално естество на събитията, с които са ангажирани, и необходимостта да оказват психологическа подкрепа на роднините на починалия.

Ресурси, с които трябва да се работи – Организаторите на обредно–ритуални дейности отговарят за всички продукти и услуги, необходими за съответната церемония: за сватби (цветя, сватбени покани, украса на ритуалната зала и др.), за партита, тържества (украса, храна, напитки и др.); за погребения (ковчег, кръст, цветя, храна и др.).

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Услуги за дома.

Организации/институции, в които може да се реализира – В траурни или сватбени агенции, както и във фирми, занимаващи се с организация на различни тържества (фирмени партита и банкети, концерти, публични събития, обществени празници, частни партита, юбилеи, рождени дни, детски партита).

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Завеждащ бюро, обредни услуги
  • Обслужващ, погребално бюро
  • Ръководещ обреди и ритуали
  • Сватбен агент

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“, могат да повишават професионалната си квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. Могат да управляват собствена сватбена или траурна агенция. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации – Асоциация на Сватбените Агенти и Консултанти в България (АСАКБ), Съюз на погребалните фирми в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Отговорност, дисциплинираност, точност, комуникативност, коректност, емпатийност и др.

Необходими знания и умения – За практикуването на професията са необходими базови финансови и счетоводни знания, добри компютърни умения и владеене на поне един чужд език.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образова е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Обучението се провежда по специализирани предмети, свързани с посочените специалности от професията „Организатор на обредноритуални дейности“.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]