Осигуряване на приемна грижа

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Приемен родител

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

762060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Осигуряване на приемна грижа

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7620601

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Осигуряване на приемна грижа – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение, свързано с методите за отглеждане и възпитание на дете в семейна среда, което е настанено в приемно семейство.

Основни дейности – Приемният родител приема дете като член на семейството, без да го осиновява. Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство има за цел да гарантира правото му да расте и да се развива в семейна среда. Приемният родител приема деца, чиито родители не могат да се грижат за тях поради болест, бедност или криза в семейните взаимоотношения, а също така и деца, на чиито родители са отнети родителските права.

Отговорности и задължения – Правата и задълженията на приемния родител се определят с договор. Той носи отговорност за опазването на здравето, живота и правилно възпитание на детето, но няма правото да взема решения, които пряко засягат бъдещето на приемното дете или да изменя решения, съгласувани с хората, носещи родителска отговорност.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Приемният родител е длъжен да спазва Закона за закрила на детето.

Възможно заплащане спрямо 1 минимална работна заплата – Професионалният приемен родител получава трудово възнаграждение и месечна издръжка, както и еднократни помощи за нуждите на настаненото дете. Месечната заплата за отглеждане на едно дете е 130% от минималната работна заплата, за две деца – 140%, а за повече деца – 150% .

Полезна информация:

http://priemidete.org/ – Линк към „Център по приемна грижа“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за допълнителни придобивки – Родител, взел участие в дългосрочна приемна грижа и отговарящ на конкретните законови изисквания, може да се възползва от данъчно облекчение.

Възможни контакти – Поне веднъж месечно приемният родител общува със социални работници, провежда телефонни разговори с тях, за да информира как се чувства и справя с приемните деца. Поддържа контакти с учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес.

Реализация – Пример за реализирал се професионален приемен родител е Иван Петров, който заедно със съпругата си приемат дете за отглеждане в дома си: http://priemidete.org/items/view/2660/Sled-pet-godini-v-dom-Lili-zazhivya-s-priemnoto-sisemeistvo.html

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приемният родител упражнява дейността си в сферата на социалната работа и консултиране.

Длъжности, които могат да се заемат – Придобилият квалификация по професията може да заема длъжността „Приемен родител“.

Професионални сдружения и организации – Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ), Сдружение „Самаряни“, Международна социална служба (МСС), Институт по социални дейности и практики (ИСДП).

Статистически данни – Към края на месец март 2013 г. общият брой на децата, настанени в приемни семейства, е 1 479 (178 деца са настанени в доброволни приемни семейства и 1 301 деца са настанени в професионални приемни семейства), като общият брой на утвърдените приемни семейства е 1 506 (156 доброволни и 1 350 професионални приемни семейства).

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Приемните родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави.Те трябва да са готови да приемат в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание и да притежават лични качества за полагане на приемна грижа.

Необходими знания и умения – Необходимо е приемният родител да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето. От голямо значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да намира общ език с тях.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Приемен родител“ е завършен клас на средното образование или завършено средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – професията може да се усвои в центрове за професионално обучение.

Видове предмети, които се изучават – Въведение в приемната грижа, Посрещане на детето, Връзки и раздели, Осигуряване на безопасна и сигурна грижа за детето, Ранно детство, Юношество и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити по теория и практика на професията http://www.mon.bg/-Национални изпитни програми

Линкове към полезна информация:
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]