Парково строителство и озеленяване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

622010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Парково строителство и озеленяване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6220102

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Парково строителство и озеленяване – трета степен на професионална квалификация.Обучението е свързано с методите за засаждане и отглеждане на различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове, изграждане и поддържане на паркова архитектура.
Основни дейности – Техник-озеленителят участва в разработването на техническа и технологична документация в цветопроизводственото стопанство и парковото строителство. Участва в проектирането, изграждането и поддържането на паркова архитектура.
Отговорности и задължения – Техник-озеленителят организира засаждането и грижите за дървета, храсти и цветя на открито или в оранжерии, подготвя посадъчен материал, извършва размножаване на растенията, разработва проекти, аранжира и поддържа цветя в различни обекти.
Възможно работно време – Работното време е стандартно, налице е сезонност в работата, което понякога налага да се работи и в почивните дни.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Техник- озеленителят трябва да познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да предпазва околната среда от замърсяване.
Полезна информация http://ozelenitel.com/ – Линк към „Озеленител – озеленяване и растителност“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Teхник-озеленителят има възможност да работи в държавни и общински предприятия, търговски дружества, еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества, кооперации, кооперативни предприятия с дейност в областта на озеленяването и зеленото строителство.
Трудности и предизвикателства в тази професия – При изпълнение на някои дейности техник-озеленителят може да работи с вредни химически препарати – торове, препарати за растителна защита.
Хора, с които се работи – В работата си техник-озеленителят общува с колеги озеленители, градинари, работници в сферата на земеделието и селското стопанство.
Ресурси, с които трябва да се работи – В своята работа техник-озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка, за бране, за добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене, за оформяне и поддържане на зелени площи.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Техник-озеленителят упражнява дейността си в сферата на градинарството.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите квалификация по професията могат да работят в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми, в предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, градинарство
  • Техник, почвознание

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Техник-озеленител”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна
степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации http://agro.gdesignbg.com/ – Асоциация на професионалните озеленители в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни, с естетически усет и творческо мислене.
Необходими знания и умения – За да изпълнява част от дейностите, техник-озеленителят трябва да може да разчита проекти и работни чертежи, трябва да познава и прилага технологиите и методите, присъщи на цветопроизводството и парковото строителство; да умее да опазва околната среда, да работи в екип и да организира ефективно работата на екипа, да осъществява ефективни комуникации с колеги и с клиенти.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Почвознание, Ботаника, Цветопроизводство, Технология на материалите, Машини в цветопроизводството, Селекция и семепроизводство, Озеленяване, Декоративна дендрология, Градинско и парково изкуство, Парково строителство, Паркова архитектура и фитодизайн, Парково и ландшафтно проектиране, и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]