Подпомагане на деца

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Социален асистент

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

762040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Подпомагане на деца

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7620401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подпомагане на деца – втора степен на професионална квалификация. Обучението се състои в запознаване с културните, социалните и емоционалните потребности на децата със специални нужди.

Основни дейности – Дейностите, осъществявани от социалния асистент, целят подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора – деца и възрастни с увреждания, деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

Отговорности и задължения – Социалният асистент оказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома и извън него (организиране на занимания по интереси – карти, шах, бродиране, придружаване при разходка и посещение на кино, театър и др.). Придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания.

Възможно работно време – Социалният асистент обикновено работи почасово по предварително изготвен график.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Социалният асистент е длъжен да познава законите, свързани със социалните услуги (за обучението и образованието на деца със специални образователни потребности; социално подпомагане; закрила на детето; работа с хора с увреждания).

Полезна информация:

http://social.framar.bg/принципи-при-предоставянето-на-услугата-социален-асистент – Линк към статията „Принципи на предоставянето на услугата „Социален асистент“

www.piamater.org/centr-za-profesionalno-obucenie – Пиа Матер – домашни грижи за възрастни хора
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията „Социален асистент“ работят в държавни и частни институции, предоставящи социални услуги и консултиране.

Възможни контакти – В работата си социалният асистент улеснява взаимодействието между потребителите на социални услуги и външни лица, институции, организации; поддържа контакти с учители, близки и роднини, с личния лекар при влошаване на здравословното състояние на човека, за когото полага грижи.

Усилия, които трябва да се полагат – Социалният асистент носи отговорност за живота и здравето на лицето, за което се грижи, в рамките на работното време и на компетенциите си, за опазване на имуществото на семейството или обществената институция.

Ресурси, с които трябва да се работи – В работата си социалният асистент използва указания, свързани със социалната услуга, работна документация – индивидуален работен план, седмичен график на извършените дейности и др., средства за комуникация с институции, близки; помощни средства, компютърна техника.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Социалният асистент работи в сферата на социалните услуги.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Могат да се обучават и по друга професия от професионално направление „Социална работа и консултиране“, като обучението им по задължителната професионална подготовка се зачита. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Длъжности, които могат да се заемат – Придобилият втора степен на квалификация по професията може да заеме следните длъжности:

  • Детегледачка
  • Домашен санитар
  • Личен асистент
  • Социален асистент
  • Разносвач на храна

Възможности за кариерно развитие – Повишаването на професионалната квалификация е свързано с продължаване на обучението в бакалавърска степен от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ (специалност „Социални дейности“), в държавни или частни висши училища, както и в новосъздадени специални бакалавърски или магистърски програми.

Професионални сдружения и организации:

Асоциация на доставчиците на социални услуги (АДСУ) http://adsu-bg.org/new/ – Българска Асоциация на Социалните Работници (БАСР)

Българска Асоциация на Социалните Работници(БАСР) https://bg-bg.facebook.com/basw.bg

Полезна информация: http://icss-bg.org/storage/SA_Handbook.pdf – „Наръчник на социалния асистент в България“

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Социалният асистент трябва да проявява лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия, емпатия, търпение, емоционална стабилност. Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид.

Необходими знания и умения – Социалният асистент трябва да притежава умения за ефективно общуване. Ако работи с деца, е необходимо да умее да привлича вниманието и да спечели доверието на детето.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Професионална етика, Законодателство и социална подкрепа, Въведение в детската психология, Въведение във възрастовата психология, Грижи за хора с увреждания в домашна среда, Методи на социална работа, Въведение в клиничната социална работа с деца и възрастни и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити по теория и практика на професията http://www.mon.bg/ – Национални изпитни програми

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]