Полиграфия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ПОЛИГРАФИСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

213030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Полиграфия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2130301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Полиграфия – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за изпълнение отделните етапи от подготовката и отпечатването на полиграфически изделия (книги, брошури, списания, вестници, рекламни материали, етикети, опаковки и др.) – допечатна и предпечатна подготовка, печат, довършителни и брошуро-книговезки процеси и др.

Основни дейности – Полиграфистът осъществява оперативна дейност, свързана с въвеждането на текстова информация (текстови документи) от ръкописни и печатни материали в стандартни приложни програмни продукти (текстообработващи системи); обработва текстови документи и ги подготвя за издателската система; сканира и обработва изображения. Полиграфистът съхранява илюстративен материал, композира страници, експонира оформеното издание, извършва неговия монтаж (ръчен и електронен), изработва печатни форми – монтаж и копиране, отпечатва полиграфическите издания, отпечатва опаковки, външна и вътрешна реклама, участва в дообработване на печатната продукция (брошуро-книговезки процеси), участва в технологични процеси за изработване на етикети и опаковки;

Отговорности и задължения – В отговорностите на полиграфиста влизат: коригиране, редактиране, сричкопренасяне, форматиране, разпечатване; оформление на полиграфическите издания (книги, вестници, списания, акцидентни материали) и др.

Възможно работно време – Работното време може да варира според конкретната работа и според работодателя. Възможна е работа на смени като се работи и през нощта. Полиграфистът може да работи на трудов договор или като самонаето лице.

Възможни контакти – С ръководителя, с клиенти, поръчители, колеги от издателска фирма и др.

Полезна информация – Възможно е да се налага осъществяване на кратка комуникация на чужд език. Добре е да познава текстообработващи програми и издателски системи.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Полиграфист“ могат да работят в печатници, отделни цехове, рекламни агенции, издателства, културни институции и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез участие в работни срещи, семинари, курсове, организирани от висши училища, ателиета, фирми и др.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Професията изисква работа с персонален компютър, разбиране значението и ролята на ползването на компютърна техника и приложни програми, прилагане на умения за ползване на базови и специализирани софтуерни пакети.

Ресурси, с които трябва да се работи – Компютърна конфигурация, периферни устройства; лицензиран софтуер за оформление на полиграфически издания – професионални издателски системи, графични системи, системи за електронен монтаж; справочна литература; помощна и методическа литература; контактно-копирен апарат; осветителни тела; печатни форми; проявяващи разтвори; коригиращи разтвори; филми; фоточувствителни материали; клишета; сита; дигитални апарати за изработване на печатни форми – СТР; печатни машини; овлажнителни апарати, мастилени апарати, листоподаващи и листоизвеждащи апарати; печатни хартии, картони, печатни мастила, овлажняващи разтвори; цветни скали; лакове; печатни материали за отпечатване на опаковки, етикети, външна и вътрешна рекламна продукция; лакиращи апарати; номериращи апарати; сушилни устройства и др

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

Организации/институции, в които може да се реализира полиграфистът – Печатници, издателства, рекламни агенции, медии и др.; малки и средни предприятия; специализирани и неспециализирани фирми, в които предстои да бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване и от които се очаква да ползват в по-голяма степен услугите на специалисти от професиите, свързани с аудио-визуалните техники и производството на медийни продукти.

Длъжности, които могат да се заемат : • Полиграфист • Оператор на цифрови (дигитални) машини • Вътрешен коректор • Оператор, компютърна предпечатна подготовка • Печатар, фотографии • Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова техника • Машинен оператор, фотографски изделия • Експедитор, работник по обработка на книжни блокове • Книговезец • Работник, изработване на релефни изображения • Работник, набиране на коли • Работник, позлатяване на полетата • Технически ревизор, одобряващ за печат • Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран • Печатар • Печатар, текстил (щампьор) • Машинен оператор, печатарство • Оператор, пулт на печатарско оборудване

 • Полиграфист
 • Оператор на цифрови (дигитални) машини
 • Вътрешен коректор
 • Оператор, компютърна предпечатна подготовка
 • Печатар, фотографии
 • Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова техника
 • Машинен оператор, фотографски изделия
 • Експедитор, работник по обработка на книжни блокове
 • Книговезец
 • Работник, изработване на релефни изображения
 • Работник, набиране на коли
 • Работник, позлатяване на полетата
 • Технически ревизор, одобряващ за печат
 • Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран
 • Печатар
 • Печатар, текстил (щампьор)
 • Машинен оператор, печатарство
 • Оператор, пулт на печатарско оборудване

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование придобилите трета степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Добра памет, логическо мислене, дисциплинираност, отговорност, технически усет, художествен вкус, пространствена представа и въображение, готовност за самостоятелен труд, усет за форма и пространство, прецизност, коректност, точност и др.

Необходими знания и умения – Умения за импровизация, умения за работа в екип, планиране и организиране на дейността, интелектуални способности, логическо мислене и комбинативност, концентрация и наблюдателност и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училища по изкуствата към Министерството на културата и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – История на изкуството, Технология на полиграфическите процеси, Обща полиграфия, Автоматизация на издателската дейност, Илюстрация и оформление на полиграфическите издания, Материалознание, Графично и техническо чертане, Техническа механика и електротехника, Компютърна графика, Фирмен мениджмънт, Рисуване, Чуждоезикова подготовка по професията, Учебна и учебнопроизводствена практика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]