Продавач – консултант

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

341020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Продавач – консултант

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3410201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продавач – консултант – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с подготовка на търговска зала, работа с клиенти, използване на информационни и комуникационни технологии, работа с техника за измерване, осъществяване на плащания и други.

Основни дейности – Придобилият професионална квалификация по професията „Продавачконсултант“ е квалифициран специалист, който посредничи между фирмите и клиентите, като осъществява цялостния процес на продажба и съдейства за изграждане на търговски връзки, включително и по електронен път. Продавач-консултантът осъществява ефективна комуникация с клиентите, предлага различни стоки, технически помощни средства или хранителни добавки в съответствие с нуждите на клиента, като предоставя актуална информация за тяхната безопасна експлоатация и употреба.

Отговорности и задължения – Подготвя стоките за продажба. Следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, отговаря за поддържане на складовите наличности, води стокова документация. Запознава се с потребностите на клиента, информира го и го обслужва. В по-малките търговски обекти продавач-консултантът изпълнява задълженията и на касиер.

Възможно работно време – С нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Обикновено се работи по график или на смени.

Възможни контакти – Осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти. Вътрешните контакти на продавача са с купувачи, с колеги, с управителя на магазина, с аранжори, с помощнооперативен и обслужващ персонал. Понякога се налагат контакти с представители на Регионална Здравна Инспекция (РЗИ), Инспекция по труда и други.

Полезна информация – Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия като спазва гаранционните условия на продуктите. Там, където работи като касиер, приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури, отговаря за ежедневното точно приключване на касовата наличност и отразяването на оборота в книгата за касовия апарат. Продавач-консултантът работи с електронни везни, баркод скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания, компютър със софтуер за складова наличност. Възможно е да му бъде възложено да обслужва сигналната и охранителната техника на търговския обект.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Продавач-консултантът, придобил втора степен на професионална квалификация по специалността „Продавач-консултант” намира професионална реализация в търговски обекти и фирми, специализирани във внос, дистрибуция и търговия (включително и по електронен път) на различни стоки, като бяла и черна техника, мебели, строителни инструменти и материали, дрехи и обувки, хранителни продукти и др. Продавач-консултантът, придобил трета степен на професионална квалификация по специалността „Търговия с технически помощни средства” намира професионална реализация в търговски обекти и фирми, специализирани във внос, дистрибуция и търговия (включително и по електронен път) на технически помощни средства, предназначени за хора с различни видове увреждания, като такива на опорно-двигателния апарат, моторни, зрителни, слухови и др. Продавачконсултантът, придобил трета степен на професионална квалификация по специалността „Търговия с хранителни добавки” намира професионална реализация в търговски обекти и фирми, специализирани във вноса, дистрибуцията или търговията (включително и по електронен път) на хранителни добавки, предназначени както за промоция на здравословното състояние, така и такива за повишаване на спортните постижения.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от работодателя (напр. отстъпки при закупуване на определени стоки)

Усилия, които трябва да се полагат – Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. При работа с някои видове хранителни стоки – месо, риба и др., както и продукти в насипно състояние и др., продавачконсултантът транжира, разфасова, оразмерява и опакова стоките и други.

Ресурси, с които трябва да се работи – При изпълнение на трудовите си дейности работи с електронни везни, баркод скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания, компютър със софтуер за складова наличност. Възможно е да му бъде възложено да работи със сигналната и охранителната техника на търговския обект.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – търговия на едро и дребно.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в търговски обект и помощнооперативните помещения. Място на работа може да бъдат и обекти от дребната търговска мрежа – будки, лавки, павилиони.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Продавач-консултант
  • Асистент продавач
  • Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
  • Собственик, малък магазин, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Придобилите втора/трета степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант” могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация по другите специалности от професията или за придобиване на квалификация по друга професия. . Професионални сдружения и организации – http://www.bra-bg.org/ – Българска ритейл организация, Първата българска асоциация на търговците на дребно.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – В своята работа продавач-консултантът проявява наблюдателност, бързина и вежливост при работа с клиенти, търговски усет, концентрация на вниманието, умее да работи в екип и да управлява конфликтни ситуации, проявава честност, отговорност и прецизност в работата си. Физическата издръжливост и психическата устойчивост са важни за упражняването на професията.

Необходими знания и умения – Професията изисква умения за работа с пари – да приема парични суми, да връща рестото; работа с касов апарат – издава касови бележки, съставя фактури и попълва гаранционни карти; провеждане на търговски демонстрации и др. Продавач-консултантът трябва да умее да работи в екип, да не създава конфликти с колеги и клиенти.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е втора степен – завършено основно образование; за трета степен – завършено основно образование. За лица, навършили 16 години: за втора степен – завършен първи гимназиален етап; за трета степен – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение са: за втора степен – придобита първа степен на професионална квалификация от същата област на образование; за трета степен – придобита втора степен на професионална квалификация от същата област на образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Организация, техника и технология на търговската дейност, Икономика на търговията, Отчетност в търговията, Правни отношения, Стокознание, Маркетинг и реклама, Здравословни и безопасни условия на труд, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]