Производство на сладкарски изделия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ХЛЕБАР-СЛАДКАР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

541030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на сладкарски изделия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5410302

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производство на хляб и хлебни изделия – втора степен на професионална квалификация.

Основни дейности – Хлебар-сладкарят обслужва машини, съоръжения и апарати, ползва инструменти и пособия за различни технологични операции. Приема, окачествява и съхранява суровини и полуфабрикати, поддържа оптимален складов ресурс, като следи за сроковете на трайност на суровините. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно качествените им показатели и изискванията на технологичния процес. Задава и поддържа подходящи параметри – температура, влажност, времетраене и др. Хлебарсладкарят прави характеристика на основните етапи на технологичния режим и проследява неговото изпълнение.

Отговорности и задължения – Той поема отговорност за правилния подбор на суровините и матиралите; използването на технологична документация – рецептурници, справочници, правилници, технологични схеми и др. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Организира работата на екипа, с който работи, и следи за качествено изпълнениена технологичните операции. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околното среда.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор с нормирана продължителност на работния ден или като самонаето лице.

 Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия. [email protected] – Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в различни фирми, цехове, хлебопекарни, цехове за сладкарски изделия.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии, нарастващите изисквания на потребителите както към хранителните и вкусови качества, така и към външния вид на крайните продукти. Трудностите произтичат от рутинните и повтарящи се дейности, физическо натоварване, работа в стоящо положение.

Ресурси, с които трябва да се работи – суровини, основни и спомагателни материали, машини

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – хлебопроизводство, сладкарство, декориране на сладкарски изделия.

Организации, в които може да се реализира – в малки и средни предприятия (МСП), различни фирми, хлебопекарни, сладкарски цехове, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Главен сладкар
  • Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
  • Машинен оператор, производство на хляб
  • Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
  • Машинен оператор, хлебни изделия

Възможности за кариерно развитие – Хлебар-сладкарят може да продължава професионалното си образование и обучение, да надгражда усвоените знания и умения в процеса на работа. Усвоените по време на работа компетентности могат да се валидират и да се получи документ за по-висока квалификация. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: Изпратете Имейл – Съюз по хранителна промишленост

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – спазването на технологична и трудова дисциплина, умението да се поема лична отговорност, точност и прецизност в работата, търпение, самоконтрол и др.

Необходими знания и умения – за изработване на различни видове хляб, хлебни и сладкарски изделия; запазване на хранителната стойност на изделията; декориране на сладкарските изделия по желания на клиента и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Микробиология, Технология на специалността, Хигиена на храните и хранително законодателство, Художествено оформяне на сладкарските изделия и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]