Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

523020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5230203

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи – втора степен на професионална квалификация. Извършва монтаж на посочените системи, следи за правилната експлоатация, контрол и поддържане на действащите системи.

Основни дейности – Монтьорът по комуникационни системи изработва функционални възли, извършва монтаж и демонтаж на радио и телевизионни устройства и системи. В неговите задължения се включва експлоатация, контрол и поддържане на действащи радио и телевизионни системи; ремонт на дефектирали устройства и възли, документиране и реализиране на текуща информация за функционирането на тези устройства и системи. В работата си той ползва уреди, апарати, измервателни устройства, отделни устройства, блокове и възли от комуникационна техника, инструменти за механичен и електрически демонтаж. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазва околната среда. Ползва специално терминология от сферата на информационните технологии. Работи със специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер.

Отговорности и задължения – Монтьорът по комуникационни системи поема отговорности за изработване и използване на структурни, функционални и монтажни схеми. Той трябва да спазва технологичната последователност за извършване на различни видове операции, както и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време се регламентира от нормативни документи и от спецификата на специалностите – при необходимост работи през почивните дни, а при аварийни ситуации и извън регламентираното работно време. Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности в зависимост от комуникационния сектор, в който работи

www.bait.bg/– Българска асоциация информационни технологии /БАИТ/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на комуникационните системи – профилактика и експлоатация.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателствата в професията се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и комуникационни системи.

Ресурси, с които трябва да се работи – Специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер, контролно-измервателна и тестваща апаратура. Прилага се техническа документация (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.)

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.

Организации, в които може да се реализира човек – Монтьорът по комуникационни системи може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност „Комуникационни системи”.

Длъжности, които могат да се заемат:

 •  Монтьор, електронни прототипи
 •  Монтьор, електронна метеорологична апаратура
 •  Монтьор, електронни инструменти
 •  Монтьор, електронни радари
 •  Монтьор, електронни сигнални апаратури
 •  Монтьор, електронно производствено оборудване
 •  Монтьор, микроелектроника
 •  Механик, електроник
 •  Механик поддържащ електронна апаратура
 •  Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
 •  Монтьор, компютърна апаратура
 •  Монтьор, радиоапаратура
 • Монтьор, сигнални системи
 •  Монтьор, аудиовизуална апаратура
 •  Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
 •  Монтьор, телеграфни кабели/линии
 •  Монтьор, телефонни кабели/линии
 •  Електромонтьор, мачтови радиотелевизионни антени
 •  Корабен радиомонтьор
 •  Механик, електроник на аудиовизуална апаратура
 •  Механик, електроник по ремонт на радиоприемници
 •  Механик, радиоелектроник
 •  Техник, хардуер
 •  Телеграфен техник, обслужване и ремонт
 •  Телефонен техник, обслужване и ремонт
 •  Работник, монтиране на радиосъоръжения и др.

Възможности за кариерно развитие – Монтьорът по комуникацинни системи може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки www.iict.bas.bg/ – Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Отговорност, работоспособност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, самоконтрол, логическо мислене и комбинативност.

Необходими знания и умения – Знания за предназначение и функции на блоковете в радио и телевизионни устройства и системи, телекомуникационни системи, кинотехника, работа със софтуерни продукти.

 Изисквана степен на образование – За придобиване на втора степен на професионална класификация входящото минимално образователно равнище е завършено основно образование. След приключване на обучението се придобива средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Градивни елементи, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Радиоприемна техника, Елементи на фината механика, Телевизионна техника, Комутационни системи, Видеотехника, Електроакустика и звукозапис, Кинотехника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]