Рибовъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Работник в рибовъдството

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

624040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Рибовъдство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6240401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Рибовъдство – първа степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с методите на развъждане, хранене и отглеждане на различни видове риби.

Основни дейности – Работникът в рибовъдството развъжда рибите, извършва подбор във водоеми, басейни и инсталации, храни риби от различните възрастови и физиологични групи, полага ветеринарно-медицински грижи , като спазва инструкциите на преките си началници.

Отговорности и задължения – Сред задълженията на работника в рибовъдството са отглеждане на зарибителен материал и естествена храна за рибите, разпределяне на храната и приготвяне на хранителни дажби.

Възможно работно време – Работното време на работника в рибовъдството е със стандартна продължителност – 8-часов работен ден.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Работникът в рибовъдството е длъжен да поддържа технологичното оборудване съгласно здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания.

Полезна информация: http://zooferma.com/pisciculture.html – Линк към статията „Рибовъдство“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Работникът в рибовъдството упражнява професията си в рибарници и рибовъдни стопанства, изградени в структурата на индивидуални и семейни частни фермерски стопанства, земеделски кооперации и агрофирми, делфинариуми и зоомагазини.

Възможни контакти – В работата си работникът в рибовъдството общува с колеги от рибовъдното стопанство, бригадата или звеното, зоотехници, ветеринарни лекари, доставчици и експедитори.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работникът в рибовъдството използва рибарски корабчета и лодки, въдици, серкмета, таляни, мрежи, харпуни, ръчни инструменти – лопати, гребла, метли, гребени, гюмове, носилки, маркучи.

Полезна информация http://www.fisherybulgaria.com/page_6.html – Линк към статията „Рибовъдни стопанства“

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Работникът в рибовъдството упражнява професията си в сферата на рибното стопанство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите първа степен на квалификация по професията “ Работник в рибовъдството “ могат да постъпят на работа в рибовъдни стопанства, земеделски кооперации, агрофирми, ферми и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Риболовен надзирател
  • Работник, ферма (рибовъд)
  • Работник, рибно стопанство
  • Работник, риболов

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Работник в рибовъдството „, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Могат да продължат образованието си и да придобият по-висока степен на професионална квалификация по други професии от същото професионално направление.

Полезни връзки http://www.bgfish.com/ – Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешното практикуване на професията „Работник в рибовъдството“ са необходими личностни качества като съобразителност, отговорност, наблюдателност, издръжливост .

Необходими знания и умения – Работникът в рибовъдството трябва да притежава знания за биологичните особености на отглежданите видове риба. Той трябва да има умения за работа със селскостопански уреди и съоръжения, за безконфликтно общуване с колегите и с прекия ръководител и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Трактори и автомобили, Растениевъдство, Основи на рибовъдството, Рибовъдство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]