Селски туризъм

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Организатор на туристическа агентска дейност

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

812010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Селски туризъм

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8120102

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Селски туризъм – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със селскостопанските дейности с туристическа цел (обичаите и празниците на различните региони, местните занаяти, фолклорните и местните традиции, фестивали).

Основни дейности – Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планиране, представяне и продажба на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания.

Отговорности и задължения – Отговорностите на организатора на туристическа агентска дейност са ограничени, тъй като той работи за производителя на туристически продукти (туроператор, хотел, туристически комплекс и др.) срещу възнаграждение ‐ комисиона или такса за обслужване, и не носи пряка отговорност за туристическия продукт. Работи с лични данни и е отговорен за поверителността на информацията, до която има достъп.

Възможно работно време – Работното време на организатора е нормирано, но поради спецификата на дейността в активния сезон се налага да работи в почивни и празнични дни или с удължено работно време.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Организаторът на туристическа агентска дейност е длъжен да осигурява безопасността и сигурността на туристите, да прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и европейските стандарти за обслужване в туризма.

Полезна информация: http://btsbg.org/ ‐ Български туристически съюз (БТС)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност“ могат да упражняват професията си съвместно с производители на туристически продукти ‐ туроператори, хотели, туристически комплекси, туристически агенции.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Неудобство, свързано с упражняването на професията е работното време. Поради сезонността на дейността често е наложително да се работи в почивни дни или с удължено работно време.

Реализация – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност“ могат да развиват самостоятелен бизнес или да работят в туристически агенции и туроператорски фирми.

Ресурси, с които трябва да се работи – За упражняване на професионалната си дейност организаторът на туристическа агентска дейност използва офис‐оборудване и технически инвентар: телефон, факс, компютър, комуникационна техника, резервационни системи, програмни продукти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Пътувания, туризъм и свободно време.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Придобилият квалификация по професията може да се реализира в организации, предлагащи туристически услуги.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Консултант, пътнически транспорт
  • Организатор, пътнически транспорт
  • Служител, издаване на пътнически билети
  • Служител, информация за пътувания
  • Служител, пътническа агенция /бюро
  • Служител, резервации

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност“, могат да се обучават и по други специалности и професии от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“. Могат да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации: http://btsbg.org/ ‐ Български туристически съюз

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – учтивост, адаптивност, гъвкавост, дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията на туристите, способност за работа под напрежение и стрес, общителност, дипломатичност, коректност и др.

Необходими знания и умения – Предвид спецификата на професията организаторът на туристическа агентска дейност трябва да владее на необходимото професионално ниво един или два чужди езика.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършени VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – География, Маркетинг и реклама в туризма, Основи на туризма, Мениджмънт на туризма, Законодателство в туризма и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията http://www.mon.bg/‐ Национални изпитни програми.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]