Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Пътен строител

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

582060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5820601

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях – втора степен на професионална квалификация. Строи пътища, магистрали, мостове, отводнителни съоръжения, хоризонтална и вертикална маркировка и сигнализация.

Основни дейности – Пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на пътни настилки, жп. Линии, отводнителни съоръжения (канавки) към пътища и жп. линии, както и на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения.

Отговорности и задължения – Изгражда пътни настилки, траверси и релси на жп. линия, отводнителни съоръжения и др. Изгражда и монтира маркировки, пътни знаци, мантинели и други крайпътни обезопасяващи съоръжения. Пътният строител отговаря за качеството на своята работа, използваните материали и инструменти, собствената си безопасност и тази на хора, с които работи. Спазва установените правила и срокове за извършване на дадена работа.

Възможно работно време – Работното време е стандартно, но често е ненормирано поради сезонността на работата, като се налага и работа в почивните и празничните дни.

Възможни контакти – В своята работа пътният строител осъществява контакти с колеги, бригадир, проектант на пътища, технически ръководител на обекта, представители на строителни фирми, търговци и доставчици на материали и оборудване в сферата на услугите.

Полезна информация – В своята дейност пътният строител използва различни инструменти и оборудване за извършване на изкопни работи, приготвяне на строителни смеси и разтвори, изграждане на пътни настилки, полагане на траверси и релси на жп линия, изграждане на отводнителни съоръжения и др., както и различни лични предпазни средства. Работата е свързана с физическо натоварване, поради което е необходимо да бъде в добра физическа форма.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Фирми с предмет на дейност изграждане на пътища, магистрали, релсови пътища и съоръженията към тях.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на фирмата и работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работи на открито при различни атмосферни условия, на отдалечени от населени места обекти. Често работи на път или жп. линия, по които се осъществява движение, което изисква специална сигнализация и мерки, свързани с безопасността на работа. При изпълнение на някои дейности работи с вредни и лесно запалими материали и трябва да спазва правилата за противопожарна защита.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Строителство

Организации/ институции, в които може да се реализира – Пътният строител има възможност да работи в държавни, общински и частни фирми с дейности в областта на строителството.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Строител, релсови пътища
 • Строител, пътища
 • Строител, стоманобетонни промишлени комини
 • Строител, комини
 • Строител, лодки/катери/корабни корпуси и други от стъклопласти
 • Асфалтаджия
 • Строител, алпинист
 • Монтажник, скеле
 • Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
 • Монтажник, строителни подпори
 • Работник, стоманобетонни конструкции и изделия
 • Работник, разрушаване на сгради
 • Работник, полагане на пътни настилки
 • Работник, ремонт на комини
 • Работник, строителство и ремонт на кули
 • Работник, поддръжка на сгради
 • Работник, специално фугиране
 • Работник, строителни подпори

Възможности за кариерно развитие – След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Пътен строител“ обучаваният може да се обучава по друга специалност от тази професия или по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка – единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление „Строителство“ се зачита. Лицата, придобили професионална квалификация по професията , имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации:

http://www.api.bg/index.php/bg/ – Агенция „Пътна инфраструктура“

http://www.metropolitan.bg/bg/trans/ – Метрополитен София

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Физическа издръжливост, подвижност и лесна ориентация в пространството, нагласа за работа на открито, сръчност, търпение, постоянство, умение за справяне в проблемни ситуации.

Необходими знания и умения – Пътният строител трябва да умее да работи в екип и да спазва йерархичната подчиненост. Да познава основните строителните материали и да подбира подходящите инструменти. Да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, да опазва околната среда и осигурява безопасността и на други хора. Да спазва технологичните изисквания и нормативната уредба.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията „Пътен строител“ може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Ръчни инструменти, Инвентарни средства при изпълнение на пътно строителство, Безопасни и здравословни условия на труд, Пожарна и аварийна безопасност, Строителни материали и изделия за строителни работи, Строителни машини и съоръжения и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално
обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]