Тъкачно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Тъкачно производство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5420302

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тъкачно производство – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на съвременни подходи, методи и технологии в тъкачното производство.

Основни дейности – Операторът в текстилното производство участва в подготовка на суровините и материалите, тяхното съхранение, транспорт и въвеждане в технологичния процес. Той изпълнява дейности, свързани с настройването и поддържането на машините за първична обработка на материалите, а така също и със същинските технологични процеси. Подготвя тъканите за апретурно-багрилна подготовка. Приготвя, претегля и смесва суровини, съставки или обработващи добавки и ги поставя в правилна последователност.

 Отговорности и задължения – Трудовите си задачи операторът изпълнява при спазване на изискванията за качество на крайния продукт. Той работи с технологична документация и отчита параметрите на производствените процеси. Управлява действието на машините за първична обработка на влакната – памук, вълна, лен и естествена коприна. Поддържа ред и хигиена на работното си място. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – текстилни влакна, коприни и прежди, машини, ръчни инструменти и др. Работата е с широк обхват на трудови дейности, в зависимост от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия. Работи се в стоящо положение и в движение.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в текстилната индустрия.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии, нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на тъканите. Усвоените по време на работа компетентности операторът може да валидира и да получи документ за по-висока квалификация. Трудности: рутинни дейности, работната среда със завишени стойности на шум, запрашеност, работа с химикали.

Ресурси, с които трябва да се работи – текстилни влакна, коприни и прежди, машини, ръчни инструменти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – производствени технологии, област „Текстил”.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми – частни, общински, български с чуждестранно участие, с различен обхват на производство.

Длъжности, които могат да се заемат:

 •  Машинен оператор, изпридане на конци и прежди
 • Машинен оператор, изпридане на синтетични влакна
 • Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна
 • Свилар
 • Секционен майстор
 • Тъкач
 • Машинен оператор, бродерия
 • Машинен оператор, вдяване (тъкачен стан)
 • Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)
 • Машинен оператор, изготвяне на кордони
 • Машинен оператор, насноваване и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Текстилен техник“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки – Браншови организации от текстилния бранш – https://www.bia-bg.com/news/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – лична отговорност, точност, прецизност, търпение, издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност, наблюдателност, самоконтрол и др.

Необходими знания и умения – Знания за видовете и свойствата на текстилните материали; начини за обработка и подготовката им за включване в технологичния процес; устройство и действие на машините; дефекти в крайния продукт и начини за отстраняването им.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация. • Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Автоматизация на производството, Електротехника и електроника, , Химия на багрилата, Машинознание, Материалознание, Технология и машини в багрилното и печатното производство и др• Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]