Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Спасител при бедствия, аварии и катастрофи

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

861020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8610201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с участие в пожарогасителни дейности, оказване на долекарска помощ на пострадали, извършване на спасителни дейности и др.

Основни дейности – Дейността на спасителя при бедствия, аварии и катастрофи може да включва: откриване на бедстващи хора, пътищата за достигане до тях и определяне на общите параметри на бедствието. Спасителят осигурява достъп до пострадалите, определя физическото и психическото им състояние. Спасява пострадали и ги извежда (изнася или съпровожда) на безопасно място. Евакуира застрашеното от бедствието население или го извежда в безопасен район. Открива и идентифицира опасни вещества и материали. Укрепва конструкции за обезопасяване, извършва спасителни и ликвидационни работи. Разрушава конструкции, застрашени от самосрутване. Локализира и гаси горски пожари. Доставя храна и стоки от първа необходимост за пострадалите от природни бедствия. Изгражда палаткови лагери за населението, пострадало от природни бедствия, и др.

Отговорности и задължения – При изпълнение на трудовата дейност спасителят при бедствия, аварии и катастрофи носи пълна отговорност за качеството на спасителните работи и отговаря за живота и здравето на пострадалите граждани, както и на своите колеги. Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи трябва да организира дейността си, да взема решения и да работи продължително време в трудни условия.

Възможно работно време – В съответствие с изискванията на Закона за МВР или правилата за работа в многонационални формирования.

Полезна информация – Кандидатът за обучение по професията „Спасител при бедствия,аварии и катастрофи“ трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Психологическата пригодност за упражняване на професията се определя в съответствие с изискванията на Закона за МВР.

 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи може да заема длъжности в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в състави на многонационални спасителни екипи в страната и извън нея, в обектови и отраслови спасителни формирования и др.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работи се при повишен риск и с опасни материали, при екстремни метеорологични условия и температури. Работи се във вода и на височина при наличието на опасни за здравето обстоятелства и условия.

Ресурси, с които трябва да се работи – Спасителна, инженерна, химическа, дозиметрична апаратура и техника, колективни и индивидуални средства за защита, униформено и работно облекло и др. Използва компютърна, изчислителна и комуникационна техника, полигонни съоръжения, тренажори и симулатори.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Сигурност.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в съставите на многонационални спасителни екипи в страната и извън нея, в обектови и отраслови спасителни формирования.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
  • Спасител, плаж
  • Планински спасител
  • Спасител, басейн

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки: Съюз на българските спасители: http://spasitelbg.com/index.php

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Физическа годност и психическо здраве, добра памет, логическо мислене и комбинативност; съобразителност, гъвкавост и издръжливост на напрегната работа и стрес.

Необходими знания и умения – Умения за работа при променящи се задачи и условия; умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения; умения за поемане на разумен риск и други.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище е завършено средно образование. Необходимо е лицата да притежават свидетелство за управление на МПС категория „С“. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В центрове за професионално обучение или в професионални колежи.

Учебни предмети, които се изучават – Психологически аспекти и организация на поведението при бедствени ситуации, Радиационна, химическа, биологическа защита и екология, Инженерна подготовка, Водолазна подготовка, Противопожарна подготовка, Търсене и спасяване в особени случаи, Височинно спасяване с използване на алпийско оборудване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]