Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ЛАБОРАНТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

524040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5240401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за използване на съвременни методи за технологичен и микробиологичен контрол на суровини и материали, осъществяване на екологичен контрол на основни химични производства и др.

Основни дейности – Лаборантът притежава знания за характеристиките на отделните етапи на технологичните процеси; следи параметрите на процесите, като анализира данните от анализите и причините за отклоненията от нормалните стойности. Прави подбор и обосновка на химическите реактиви и консумативи за лабораторни анализи. Прилага обемно-аналитични, тегловни и инструментални методи за анализ. Приготвя микроскопски препарати и хранителни среди. Осъществява контрол по време на технологичните процеси – входящ, текущ и на крайните продукти. Извършва екологичен контрол на основни химически производства.

Отговорности и задължения – Лаборантът поема отговорност за подготовката и осъществяването на химико-технологичен и микробиологичен контрол в съответните технологични процеси като организира и контролира работата на екипа. Той отговаря за правилната експлоатация на оборудването в лабораторията. Лаборантът притежава компетенции за управление на техниката и за осъществяване на контрол върху всеки етап от технологичния процес.

Възможно работно време – може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа, в стоящо положение и в движение.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа – оператори и работници, с контролните органи по опазване на околната среда и др.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на контролните функции в различни видове производства и сферата на опазване на околната среда.

За повече информация: Съюз на химиците в България www.unionchem.org/index.php?page=26
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – химическата, хранително-вкусовата промишленост, преработвателните производства към нея и металургията.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Упражняването на професията изисква усвояване на нови методи на анализ, ново лабораторно оборудване, използване на специализирани програмни продукти. Предизвикателствата се свързват с усвояване на поне един чужд език на ниво професионална комуникации и свободно ползване на каталози, справочници, инструкции и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – различни изходни материали – химически вещества, апарати, уреди, контролни прибори, лабораторно оборудване, реактиви и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Лабораторни анализи.

Организации/ институции, в които може да се реализира – фирми, цехове, лаборатории, в частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Лаборант, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Лаборантът може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Той може да се обучава за придобиване на квалификация по професиите „Химик-технолог”, „Биотехнолог”, „Еколог” и „Технолог в силикатните производства” след уточняване на допълващото обучение. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация – трета степен. След успешно положени държавни зрелостни изпити се придобива средно образование и възможност за продължаване на образованието по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки

Полезни връзки:
Браншови организации:
www.bnaeopc.com – Българска национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика;
Изпратете Имейл – Асоциация за екологичен инженеринг;

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – наблюдателност, концентрация на вниманието, умее да управлява конфликтни ситуация, проявава честност, отговорност и прецизност в работата си. Умението за работа в екип е важно изискване за успешната дейност на лаборанта в условията на работна среда, свързана с рискови фактори.

Необходими знания и умения – знания за етапите на технологичните процеси за съответното производство; умения за използване на програмни продукти и модерно лабораторно оборудване и др.

Изисквана степен на образование – за ученици – завършено основно образование; за лица, навършили 16 г. – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация от област на образование „Техника“.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия, Физикохимия, Биохимия, Микробиология, Биотехнология, Химико-технологичен контрол, Биотехнологичен контрол, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството, Процеси и апарати и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]