Текстообработване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

482030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Текстообработване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

4820301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Текстообработване – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с работа с база данни, електронни таблици, машинопис, работа с интернет и изготвяне на презентации. Учениците получават и познания по информатика и работа с операционни системи, деловодство и архивиране, периферни устройства, чужд език по професията и др.

Основни дейности – Въвеждане и обработка на данни от първични документи посредством различни операционни системи и готови програмни продукти при строго придържане към съответния формат. Изпълнение на разработени и описани процедури по архивиране и реорганизиране на данни със съответната периодичност. Съхраняване на потребителската информация.

Отговорности и задължения – Да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването, въвеждането и обмена в електронен вид на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.

Възможно работно време – В зависимост от фирмената политика, понякога може да се наложи да работи в почивни и в празнични дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията).

Полезна информация – Използването на компютрите и информационните технологии в ежедневието и във всички сфери на човешката дейност – производство и разпространяване на стоки, информиране, обслужване, поддържане и др., определя подготовката на специалисти в този бранш като значима за развитие на бизнеса. Компютърната обработка на информацията вече е задължително условие за ефективна работа при професии като „Офис-секретар“, „Офис-мениджър“, „Сътрудник в бизнес услуги“, „Сътрудник в малък и среден бизнес“. Масовото използване на офис-приложенията за лични и обществени нужди налага необходимостта от придобиване на компютърни умения за целите на всички професии.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В различни информационни центрове към промишлени предприятия – териториални и локални; организации и фирми, работещи в сферата на услугите.

Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата изисква продължително стоене пред компютър.

Ресурси, с които трябва да се работи – Компютър и свързаните с него монитор, клавиатура и мишка; различни видове периферни устройства – принтери, плотери, скенери; дискове, дискети, ленти и хартия за принтер; работна документация, методическа и специализирана литература; лични предпазни средства за труд – предпазни очила и екран.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложна информатика.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Организации и фирми в сферата на услугите, банки, издателски къщи, образователни институции, финансово-брокерски къщи, рекламни агенции и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Компютърен оператор

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Оператор на компютър”, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.

Професионални сдружения и организации

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ – http://www.sai.infotel.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Желание за работа с електронна техника, наблюдателност за настъпили промени в режима на действие на компютрите, устойчивост и разпределеност на вниманието, бързина и оперативност на мисленето и др.

Необходими знания и умения – Компютърният оператор трябва да познава и използва на практика конфигурацията и организацията на компютърната система, да знае и прилага в работата си правилния правопис, граматика и пунктуация в българския език, да умее да работи с формули, да умее да работи в екип, да отчита резултатите пред прекия ръководител и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални училища, професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Работа с компютър във фирмата, Компютърен машинопис и текстообработка, Бизнес комуникации и работа с документи и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]