Топлоенергетика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

522040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Топлоенергетика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5220401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Топлоенергетика – втора степен на професионална квалификация. Прилага технологията на монтаж/демонтаж на елементи и възли от енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ, премахва последиците от неспазването й. Измерва основни топлотехнически и електрически величини.

Основни дейности – Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации изработва елементи на инсталации и съоръжения. Сглобява и разглобява съоръжения от готови възли. Извършва монтаж, демонтаж и тестване на съоръжения, инсталации и мрежи. Извършва профилактика (поддържане и ремонт) на съоръжения и инсталации. В работата си той ползва необходимите машини, инструменти и подемно-транспортна техника. Работи с техническа документация и приложен софтуер. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазва околната среда.

Отговорности и задължения – Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации поема отговорности за контрол върху изграждането, изпитването и поддържането на енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ, в АЕЦ и във ВЕЦ. Той отговоря за качеството на своята работа по диагностиката, ремонт и осигуряване на безопасност на инсталациите и съоръженията. Монтьорът носи отговорност за срочно изпълнение на поставените задачи, опазването на фирмена тайна и поверителна информация, безопасността и опазването на околната среда.

Възможно работно време – Нормирано работно време. Монтьорът със специалности „Газова техника“, „Възобновяеми енергийни източници“ и „Топлотехника“ при необходимост работи през почивните дни, а при аварийни ситуации – на трисменен режим на работа.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности, в зависимост от енергийния сектор, в който работи.

www.nisbg.org/– Национален инсталационен съюз

www.spge-bg.com/–Камара на инсталаторите в България
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, използващи конвенционални и възобновяеми енергийни източници.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии в енергетиката, ползването на програмни продукти, владеенето на чужди езици. Високата степен на дисциплина и отговорност в работата е предизвикателство при упражняването на професията.

Ресурси, с които трябва да се работи – Суровини и материали, работни вещества (хладилни агенти, студоносители и горива), техническа документация, компютър, професионален софтуер, основни и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна апаратура и съоръжения.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Енергийни съоръжения и инсталации”.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, използващи конвенционални и възобновяеми енергийни източници.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Монтьор, изпитване на електросъоръжения
 • Монтьор, релейна защита
 • Монтьор, свързване на електромери и часовникови превключватели
 • Монтьор, свързване на кабели
 • Монтьор, силови електрически кабели (надземни)
 • Монтьор, силови електрически кабели (подземни)
 • Монтьор, силови електрически проводници (надземни)
 • Монтьор, транспортни електрически кабели
 • Монтьор, транспортни електрически линии
 • Работник, релейна защита
 • Релейчик
 • Диспечер, електроразпределение
 • Диспечер, топлопренос и др.
 • Енергетик

Възможности за кариерно развитие – Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения.След завършено средно образование може да продължи образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки: lex.bg/laws/ldoc/ – Закон за енергетиката

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Отговорност, работоспособност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, самоконтрол, логическо мислене и комбинативност.

Необходими знания и умения – Знания за монтаж, демонтаж, профилактика, контрол и управление на технически съоръжения в енергетиката, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Чужд език по професията, Eлектротехника и електроника, Хидравлични машини, Термодинамика и топлопренасяне, Климатична, вентилационна и отоплителна техника, Топлинни източници, Хладилна техника, Основи на ядрената енергетика, Ядрени енергийни реактори, Парни турбини, Експлоатация на енергийни съоръжения, Ремонт на топлотехническите съоръжения и инсталации и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]