Туристическа анимация

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Аниматор в туризма

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

812040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Туристическа анимация

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8120402

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Туристическа анимация – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със спортната, детската, фолклорната, хотелската и други аниматорски дейности.

Основни дейности – Посреща и придружава туристи и туристически групи, грижи се за тяхното настаняване и програма, осигурява им развлечения. Изнася познавателни лекции и беседи във връзка с посещаваните туристически обекти.

Отговорности и задължения – Аниматорът отговаря за планирането, разгласяването и провеждането на анимационните програми в туристически обекти, като въвлича, мотивира и подпомага участието на туристите в тези програми. Говори на достъпен и разбираем за повечето туристи език и с дейността си допринася за активно и разнообразно прекарване на свободното време на туристите, като ги насърчава и стимулира да го оползотворяват според предпочитанията си.

Възможно работно време – Ненормирано, работи както в делнични, така и в почивни и празнични дни.

Възможни контакти – Предимно с колеги, ръководители и представители от персонала на туристическото предприятие (готвачи, сервитьори, бармани, администратори). Основната част от професионалните му контакти са с гостите на хотела, ваканционното селище или клуба. В своята дейност той взаимодейства и с външни за предприятието лица (артисти, художници, представители на транспортни предприятия).

Полезна информация: http://sirfoundation.eu/?i=bg/koleji/specialnosti/turisticheska‐animacia ‐ квалификационна характеристика на професия „Аниматор в туризма“, специалност „Организация на аниматорската дейност“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Потенциални работодатели са всички туристически агенции, хотели, някои увеселителни паркове, по‐големи туристически обекти, винарски изби, ваканционни селища, курортни комплекси, клубни хотели и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Аниматорът носи отговорност за безопасността на туристите по време на провеждането на анимационните прояви, оказва им съдействие при възникване на здравословни проблеми. Отговаря за опазване на имуществото и за спазването на установения вътрешен ред в туристическия обект.

Ресурси, с които трябва да се работи – В професионалната си дейност аниматорът си служи предимно със средства и съоръжения от специализираната туристическа инфраструктура (спортно‐развлекателни, плажни и др.), компютри, аудио‐ и видео‐апаратура, спортни артикули и оборудване, театрален реквизит и др. Използва и широка гама от материали и консумативи – различни видове бои, хартия, лепила, кремове и грим.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Пътувания, туризъм и свободно време.

Организации, в които може да се реализира – Работното място на аниматора е там, където е гостът ‐ в хотела, ресторанта, нощното заведение, басейна, на спортната площадка, плажа или снежната писта. Условията на работната среда са благоприятни.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Аниматор
  • Водач, парк за забавления

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Аниматор в туризма“, могат да се обучават и по други специалности и професии от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“. Имат възможност и да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации: http://www.batabg.org/index.htm?ReadForm ‐ Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – От аниматора се изискват креативност, висока обща култура, добронамереност, толерантност, добри обноски, дискретност, търпение, спортен дух и ведро чувство за хумор; приятен външен вид, да няма говорни дефекти; да има добра артикулация и дикция на говора; физическа издръжливост на умора и безсъние.

Необходими знания и умения – Задължително е владеенето на един или няколко чужди езика.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: за трета степен – завършени VII клас или основно образование; за четвърта степен – завършено средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение и в професионални колежи (за четвърта степен на професионална квалификация).

Учебни предмети, които се изучават – Технология и организация на екскурзоводското обслужване, Туристически ресурси на България, История а материалната и духовната култура, Социален бит и етнография, Технология и организация на спортно‐развлекателната дейност, Туристическа анимация, Охранителни мерки и безопасност, Технология на спортната анимация, Технология на културната анимация, Алтернативен туризъм и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]