Застрахователно и осигурително дело

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ФИНАНСИСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

343010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Застрахователно и осигурително дело

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3430102

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Застрахователно и осигурително дело – трета степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази специалност се придобиват знания относно нормативните актове и работна документация в областта на застраховането.

Основни дейности – Финансистът извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с финансови операции или застраховки и социални дейности. Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности.

Отговорности и задължения – Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката или застрахователното дружество. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката и застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди.

Възможно работно време – Работното време на финансиста е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – Подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители, служители, касиери, клиенти, контролни органи и др.

Полезна информация – Финансистът работи в офис, който е оборудван с офис техника и използва програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи в областта на банковото, застрахователното и осигурителното обслужване.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Финансистът извършва трудовата си дейност в сферата на банките или застрахователните дружества.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна, компютърна техника и материални средства в съответствие с българското законодателство. Той носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Финанси, банково и застрахователно дело.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Придобилият професия „Финансист” може да работи в банки, застрахователни дружества, администрации, ведомства, организации, социални институции и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Икономист, банково дело
  • Икономист, социално осигуряване
  • Икономист, финанси
  • Брокер, финанси
  • Кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция
  • Експерт застраховане
  • Агент, осигуряване • Специалист, застрахователна дейност
  • Застрахователен агент
  • Главен специалист, застрахователна дейност
  • Застрахователен брокер и др.

Възможности за кариерно развитие – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Финансист“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от област на образование „Стопанско управление и администрация“. Имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

http://abanksb.bg/ – Асоциация на банките в България

http://www.abz.bg/ – Асоциация на българските застрахователи

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Финансистът трябва да притежава логическо мислене, математически способности, прецизност, съобразителност, наблюдателност, бързина, дисциплинираност, отговорност.

Необходими знания и умения – Финансистът трябва да познава нормативните актове в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване, да познава същността на парите, да извършва банкови операции. Да умее да планира работата си. Да проявява лоялност към банката или дружеството, като спазва морално-етични норми на делово общуване. Да умее да работи с компютър, офис техника и интернет.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в Центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Специалните дисциплини, които се изучават са: Икономика, Право, Счетоводство, Бизнес комуникации, Финанси, Банково дело, Застраховане, Социално осигуряване, Маркетинг, Статистика, Информационни системи в банковото дело, Управление на застраховането и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]